نمایش 1 - 2 از 2
در بعضی رشته‌های دانشگاهی در مقطع دکتری، از دانشجویان خانم تعهد گرفته می‌شود که ازدواج نکنند یا در صورت ازدواج، بچه‌دار نشوند.
08/15/1397 - 10:27
سالروز گفت و گو و تعامل سازنده با دنیا نامی آشنا و پر ماجرای سال های اخیر کشور است که به موجب فرارسیدن این روز خبر نگار صدای دانشجو بر آن شد تا به بررسی برخی از مباحث از این دست بپردازد.
04/26/1396 - 14:23
اشتراک در تعهد