نمایش 1 - 1 از 1
هرچند هنوز آمار دقیقی از قاچاق دام منتشر نشده است اما به خوبی می توان لمس کرد که تخریب زیرساخت های پرورش دام، زنگ خطری است که به صدا درآمده است.
11/30/1397 - 23:13
اشتراک در ماموران انتظامی