نمایش 1 - 1 از 1
این روز ها یکی از شکایات اصلی مردم در مراجعه به اماکن دولتی، رفتار ناصحیح کارمندان با ولی نعمتان انقلاب است یعنی همین مردمان عادی جامعه.
07/24/1400 - 18:49
اشتراک در یادداشت دانشجویی